TELERAU AC AMODAU

 1. Mae nifer y bobl sy'n meddiannu'r eiddo wedi'i gyfyngu i'r hyn a nodir ar y wefan, oni bai drwy ganiatâd ymlaen llaw gyda'r perchennog.
 2. Rhaid i chi dalu o leiaf 50% o'r pris rhent wrth archebu, gyda gweddill y balans yn daladwy 28 diwrnod cyn eich dyddiad archebu. Os gwneir archeb lai na 21 diwrnod cyn dechrau'r dyddiad archebu, anfonwch y tâl rhent llawn ar adeg archebu. Bydd methu â thalu balans y taliadau rhent, neu fethu â chaniatáu i CCGcyf gymryd y balans gan BACS erbyn y dyddiad dyledus (21 diwrnod cyn cyrraedd), yn arwain at CCGCyf yn trin yr Eiddo fel sydd ar gael i'w ail-archebu. Ni anfonir unrhyw nodiadau atgoffa.
 3. Rhowch wybod i CCGcyf am unrhyw ganslo yn ysgrifenedig. Os derbynnir hysbysiad o ganslo rhwng dyddiadau derbyn eich blaendal a bod y taliad terfynol yn ddyledus yna bydd y blaendal yn cael ei gadw oni bai y gellir ail-osod yr Eiddo. Os caiff y taliad ei ganslo o fewn pedair wythnos i ddechrau'r gwyliau (h.y. bod y rhent cyfan wedi'i dalu) yna bydd yr holl swm a delir yn cael ei gadw oni ellir ail-osod yr Eiddo. Os bydd ail-osod yn llwyddiannus yna gwneir ad-daliad llawn, llai ffi weinyddol o £25. Os na ellir ail-osod yr Eiddo yna ni roddir ad-daliad.
 4. Er mwyn diogelu rhag taliadau canslo a'r posibilrwydd annisgwyl eraill, rydym yn argymell yswiriant canslo yn gryf.
 5. Os bydd amgylchiadau o "Force Majeure" a ddiffinnir fel amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y naill Blaid neu'r llall, megis unrhyw Ddeddf Duw, tân, llifogydd, pertyriad meteorolegol, ffrwydrad, rhyfel, gweithred terfysgaeth, terfysgoedd, commotion sifil, chwyldro, blocâd, embargo, streic, gweithredu gan y llywodraeth, ymyrraeth swyddogol neu reoleiddiol, CCGcyf bydd hawl i atal y Contract hwn hyd nes y bydd yr amgylchiadau sy'n ffurfio Force Majeure wedi diflannu. Gall unrhyw amheuaeth gan y cynrychiolydd a gadarnhawyd ar gyfer y digwyddiad ar ddyddiad o fewn cyfnod Force Majeure gael ei chanslo gan BMA drwy hysbysiad ysgrifenedig. Serch hynny, bydd pob Plaid yn defnyddio ei hymdrechion rhesymol i leddfu effeithiau amgylchiadau o'r fath sy'n ffurfio Force Majeure, gan gynnwys cytuno ar drefniadau amgen. Gallai digwyddiad force majeure eich atal rhag mwynhau eich gwyliau, a dyna pam mae'n hanfodol ei fod yn rhan o'ch yswiriant teithio.
 6. Os na fydd yr eiddo, ar ôl archebu, ar gael drwy unrhyw achos, rhaid i chi dderbyn bod atebolrwydd CCGcyf wedi'i gyfyngu i swm unrhyw rent a delir.
 7. Rydych yn derbyn mai eich cyfrifoldeb chi yn unig yw'r cyfrifoldeb am eiddo personol gwesteion sy'n meddiannu'r llety. Mae pob cerbyd hefyd yn cael ei adael ar risg y gwesteion. Mae gwesteion yn cytuno i atal CCGcyf rhag unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddamwain neu gamhap i bersonau neu eiddo tra byddant ar y safle neu tra'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd ynddo, neu o unrhyw salwch neu anaf sy'n deillio o unrhyw achosion o gwbl.
 8. Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r Eiddo at ei ddiben arfaethedig fel llety hunanarlwyo yn unig ac i dderbyn hawl y CCGcyf i wrthod trosglwyddo'r Eiddo i unrhyw berson yr ystyrir ei fod yn anaddas i gymryd cyfrifoldeb. Gall achosi niwsans neu aflonyddwch i gymdogion neu westeion eraill, ymddygiad afresymol neu amharu ar redeg y busnes arwain at CCGcyf yn gofyn i chi adael.
 9. Rydych yn cytuno i ganiatáu i CCGcyf gael mynediad i'r Eiddo ar bob adeg resymol. Dim ond mewn achos o argyfwng y byddwn byth yn gofyn am fynediad i'ch eiddo, e.e. gollyngiad dŵr, trydan ac ati.
 10. Rhaid i chi barchu a gofalu am eich llety yn ystod eich arhosiad a rhaid i chi adael yr Eiddo'n lân ac yn daclus. Rhowch wybod i ni am unrhyw ddifrod neu doriadau fel y gallwn eu hatgyweirio neu eu disodli ar gyfer y gwesteion nesaf. Rydym yn cadw'r hawl i godi tâl am unrhyw ddifrod neu doriadau ar y cerdyn a ddefnyddir i archebu naill ai'r byncws, gyda'r lleiafswm yn £50 yr eitem wedi torri.
 11. Rhaid i chi adael yr Eiddo erbyn 10:00am fan bellaf ar eich diwrnod ymadael oni bai bod trefniadau arbennig wedi'u gwneud gyda'r Perchennog. Mae hyn er mwyn ein galluogi i baratoi'r Eiddo ar gyfer y gwesteion nesaf.
 12. Mae amser cyrraedd gwesteion o 5pm ymlaen, oni bai bod trefniadau arbennig wedi'u gwneud gyda'r Perchennog.
 13. Mae'r defnydd o'ch offer trydanol personol eich hun allan o'n rheolaeth o safbwynt Rheoliad Asesu Tân, ac felly mae'n rhaid iddo fod ar eich risg bersonol eich hun.
 14. Ni ellir derbyn archebion gan bobl o dan ddeunaw oed.
 15. Mae CCGcyf yn cadw'r hawl i wrthod archeb heb roi unrhyw reswm.
 16. Dyletswydd y gwesteion yw sicrhau bod yr eiddo'n cael ei adael yn lân wrth adael h.y. biniau gwag, llestri budr glân. Mae CCGcyf yn cadw'r hawl i godi tâl i dalu am gostau glanhau ychwanegol os bydd y cleient yn gadael yr eiddo mewn cyflwr annerbyniol.
 17. Bydd anifeiliaid anwes ar ddodrefn neu ysmygu yn unrhyw le ar y safle yn arwain at derfynu meddiannaeth a fforffedu'r holl daliadau ar unwaith. Rhaid cadw at hyn yn llym a bydd unrhyw ddifrod neu lanhau ychwanegol a achosir gan anifeiliaid anwes neu ysmygu ar draul chi.
 18. Difrod i eiddo – Dylech drin y cyfleusterau a'r llety gyda gofal priodol fel y gall gwesteion eraill barhau i'w mwynhau. Os byddwch yn sylwi ar ddifrod yn eich llety, rhowch wybod i ni ar unwaith fel y gallwn gymryd y camau priodol. Os bu unrhyw doriadau yn ystod eich arhosiad, byddem yn ddiolchgar pe gallech eu disodli neu roi gwybod i ni cyn i chi adael. Bydd y llety'n cael ei archwilio ar ddiwedd yr arhosiad - efallai y codir tâl arnoch am unrhyw golled neu ddifrod a ganfuwyd.
 19. Cofiwch gloi'r drysau a chau'r ffenestri pan fyddwch yn gadael eich eiddo yn wag.
 20. Ni chaiff y gwestai ail-osod na hisosod yr eiddo o dan unrhyw amgylchiadau, hyd yn oed yn rhad ac am ddim.
 21. Mae'r cysylltiad rhyngrwyd ar gael (heb unrhyw gost ychwanegol) yn amodol ar argaeledd technegol.
 22. Ni fydd CCGcyf yn atebol am unrhyw ddiffyg neu gamswyddogaeth dros dro o unrhyw offer, peiriannau neu gyfarpar yn yr adeilad neu'r tir.
 23. Rhaid i blant dan 18 oed gael eu goruchwylio gan eu rhieni/gwarcheidwaid bob amser.
 24. Rydym yn cadw'r hawl i derfynu gwyliau heb iawndal lle gall ymddygiad afresymol y personau a enwir ar yr archeb (neu eu gwesteion) amharu ar fwynhad, cysur neu iechyd pobl eraill.
 25. Rydym yn cadw'r hawl i wneud diwygiadau neu ychwanegiadau rhesymol i'r telerau ac amodau hyn heb rybudd.
Top